Dödsfall på äldreboenden i Covid-19

Detta inlägg är skrivet med Sverige i åtanke men är även tillämplig i andra länder.

I Sverige har det efterhand kommit lite kritik för att regeringen inte infört karantän, krävt munskydd mm. utan mestadels kommit med rekommendationer, god handhygien, stanna hemma vid symptom, håll avstånd, inga stora sammankomster mm. Alla är naturligtvis upprörda över dödstalen men kritiken bygger på att dessa kunde varit mindre om man haft fler hårdare åtgärder för att stoppa smittspridningen. Det är nog säkert att mindre smittspridning skulle orsakat färre dödsfall. I Sverige är vi dock vana vid att leva fritt och att inte ha en regering som lägger sig i folks vardagsliv i någon större omfattning. Många länder släckte ju ner landet fullständigt, många av dem hade ändå enorma dödstal och när man nu öppnat upp igen så har smittspridningen tagit fart på många ställen. Att jämföra länder är oerhört svårt så här i början på pandemin. Det är olika smittspridning, olika typer av befolkningstäthet, äldreboenden, hälsostatus, tillgång till vård och tester och vi vet ännu inte hur stor motståndskraft olika folkgrupper har haft.

Med detta inlägg vill jag ha sagt att det inte är smittspridningen i sig som orsakar höga dödstal men det bidrar till det. Det är ju mest de äldsta som avlider och i Sverige bor de på äldreboenden eller i sina egna boenden och då ofta med någon form av hemtjänst. Sverige införde ju ändå relativt tidigt besöksförbud på äldreboenden och vi hade rekommendationerna som skulle motverka smittspridning. Ändå fortsatte dödstalen att vara höga i över 2 månader. De borde börjat sjunka efter någon månad men det gjorde det inte. Alltså måste äldreboendena misslyckats på något sätt.

Ebba Bush, ledaren för Kristdemokraterna KD sa i en debatt att regeringen med berått mod inte gjort vad den kunnat. Hon ville kanske underförstått få sina anhängare att tro att man med berått mod offrat de äldre. Hur det är med den saken kan jag inte vara helt säker på. Däremot finns det i Sverige lagar och avtal som styr verksamheter som sjukvård och äldreboenden och andra företag.

Jag är själv skyddsombud på min arbetsplats (safety representative). I Sverige har vi en Arbetsmiljölag som anger att arbetsgivare ska göra vad den kan för att förebygga risk för ohälsa och död bland de anställda och andra på en arbetsplats, alltså även kunder, besökare, brukare, patienter mm. De anställda ska också utse skyddsombud som ska försöka se till så arbetsgivaren, företaget följer lagen och de ska också delta i riskbedömningar efter tillbud, olyckor och vid nya arbetssätt och ombyggnader mm. När vi fick hotet från Corona så var det ett sådant tillfälle när man ska göra en riskbedömning även om man tidigare gjort riskbedömningar för liknande händelser.

När någon säger att det är regeringens fel så borde man tänka efter lite om det bara är politisk propaganda eller om felet också kan ligga någon annanstans. De flesta dödsfallen i Sverige har varit i Stockholms region. Denna region styrs av en koalition av allianspartierna och miljöpartiet. KD själva har alltså ansvaret för sjukvård i Stockholm. De kommuner som drabbats hårdast av Covid-19 är de i Stockholm och de styrs ofta av högerpartierna. Kan alliansens politik (tidigare även i regeringsställning) på något sätt ha påverkat förloppet?

Man ska enligt lag göra en riskbedömning på arbetsplatser tillsammans med skyddsombud. Förhoppningsvis har man gjort det på de flesta ställen. Men jag vet av erfarenhet som skyddsombud att så inte alltid är fallet och ibland görs det i en lite väl enkel variant. Även om man gjort en riskbedömning är det ganska vanligt att man inte tar upp alla risker och att man inte vidtar de åtgärder som behövs i tid. Det var många skyddsombud som satte ett så kallat skyddsstopp på arbetet när de ansåg att riskerna var för stora. Då är det bara Arbetsmiljöverket som kan starta arbetet igen om inte skyddsombud och företag kommer överens. Arbetsgivare gillar sällan riskbedömningar och absolut inte skyddsstopp trots att man bara ska göra det när det är allvarlig risk för liv och hälsa. Det skulle jag kalla märkligt och berått mod. Företagare är ju ofta på alliansens sida och de stöder ju dem också politiskt. Nyligen röstade riksdagen igen ett förslag att regionala skyddsombud inte ens ska ha rätt att besöka vissa arbetsplatser. Du kan ju tänka dig hur säkerhets och arbetsmiljöarbetet i sådana oftast privata företag fungerar. Arbetsgivarna motsatte sig ju givetvis alla skyddsstopp men Arbetsmiljöverket gav ofta skyddsombuden rätt. Lagen ska ju följas, man ska förebygga risken för hälsa och liv och risken kan anses vara hög. Det kan vi väl vara överens om att så är det under denna pandemi. Arbetsgivare och allians, högerpartier tycker kanske inte det men de kan klaga på regeringen i alla fall trots att de själva inte vidtagit åtgärder som kanske skulle behövas. När det gäller användande av viss skyddsutrustning så sägs det ju ha förkommit lite fulspel. Men det är ändå så att arbetsgivaren är ansvarig enligt lagen och man kan i riskbedömningen komma fram till att all skyddsutrustning kanske inte alltid behöver användas även om det inte blev ett nationellt krav. Nu i efterhand kan vi ju se att många arbetsgivare inte krävt eller tillhandahållit tillräcklig utrustning eller arbetsrutiner vilket kan ha lett till fler dödsfall. Något att tänka på för er som är på arbetsgivarens eller högerpartiernas sida.

Men skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial fanns inte tillgängligt i den omfattning som skulle behövts. Det är regionerna, landstingen som är ansvariga för det. Sverige avskaffade beredskapslager för så där 20 år sedan efter politiska beslut. Alliansen privatiserade även apoteken och gav dem i lagtexten uppgift att stå för beredskapen. Det säger sig själv att de inte är särskilt intresserade av detta då de hellre gör högre vinst och överför tillgångar till skatteparadis. Här kan vi tala om berått mod kanske. Något år sedan såg vi ju även hur ett nytt privat företag skulle sköta leveranser av material till sjukvården. Fullständigt kaos och det var innan Corona.

Sedan ha vi då frågan om besöksförbud. Har detta följts. Personal kan säkert övertalas efter påtryckningar att släppa lite på det. Det har säkert hänt. Privata äldreboenden vill säkert ha nöjda kunder. Hur nöjda de är om det orsakat dödsfall är svårt att säga. Personal utan fast anställning och erfarenhet är säkert lättare att övertala. Detta är också ett resultat av alliansen politik med försämringar för facket, skyddsombud mm. Nu ska LAS lagen om anställningsskydd bli ännu sämre. Det innebär mer stressad och osäker personal. Många har visst gått till jobbet även om de haft symptom. I dagens samhälle med osäkra anställningar, dålig A-kassa mm. är det många som inte har råd att stanna hemma eller vågar heller för den delen. De är oroliga för att bli av med sin anställning eller timmar. Detta kan ha lett till att smittade personer ändå gått till jobbet och riskbedömningen som kanske gjorts kanske ändå inte fått arbetsgivaren att agera. Många har dessutom timanställningar på flera ställen vilket orsakat att de arbetat på flera ställen. Om de då varit smittade så är det ju inte bra. Det har man ju insett långt innan Corona kom.

Alliansen har ju varit ivriga påhejare att privatisera den offentliga sektorn, skolor, sjukvård, äldreboenden mm. Du kan vara säker på att anställda här har press på sig. Företagen vill inte ha fast anställda, de vill inte slösa tid på riskbedömningar och särskilt inte åtgärder som kostar pengar eller när man tror att risken för att något ska hända är liten. Nu har det i alla fall hänt och hundratals, kanske tusentals har fått Covid-19. på grund av detta.

Så för att avsluta, vi har lagar och avtal i Sverige som ska verka för en god och säker arbetsmiljö för alla. Det är upptill företagen och personalen att följa den. Under denna pandemi märker man tydligt att vi inte alltid är så bra på det. Det är inte regeringens fel utan kanske allas. Med tanke på att arbetsgivare och invånare inte alltid följer lagen eller rekommendationerna så kunde det kanske vidtagits fler åtgärder. Men när vi inte ens följer de vi redan har hur säkert är det att vi skulle följa nya hårdare tag. Vissa länder stängde ju i stort sett allt, vissa fick ner smittan vissa inte. Nu när de öppnar igen så är folk sugna på att leva som vanligt efter att ha varit instängda i veckor, kanske månader. Men rekommendationerna gäller även i dessa länder. Vi kanske inte är helt fel ute, ekonomi och andra problem som uppstår vid nedstängning är också ett hot.

Om vi följer rekommendationerna och arbetsgivarna Arbetsmiljölagen så skulle vi klara oss mycket bättre. Sedan ska kanske inte vissa politiker fortsätta försöka försämra välfärden, offentliga sektorn och medborgarnas rättigheter. Att privatisering och sänkta skatter och lättare regler för företagen inte alltid kanske är så bra borde vi ha märkt vid det här laget. Därmed inte sagt att ett helt socialistisk samhälle är det bästa. Det märktes ju i det forna Sovjetunionen och nuförtiden även i Ryssland och andra öststater och några länder i Asien. De helt marknadsekonomiska länderna typ USA och Brasilien är ju inte heller de bästa samhällena att bo i alla gånger. Man måste hitta och tillämpa det bästa i en väl avvägd kombination. Det är inte lätt att veta exakt. Lyssna på de politiska debatterna och sätt dig in i hur inte bara du utan även andra människor har det i sina liv och försök därefter komma fram till en egen ståndpunkt. Då kan vi kanske få en miljö- och klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet.